Algemene voorwaarden solex huren

Algemene huurvoorwaarden verhuur solex het Drents Kwartiertje

• Minimum leeftijd 16 jaar
• In bezit van brommercertificaat of rijbewijs B
• Borg groepen kleiner dan 6 of 6 personen € 100.-
• Borg groepen groter dan 6 personen € 250.-
• Annulering binnen 14 dagen: 50% van de huursom (+ overige arrangementskosten)
• Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de tocht: 100% van de huursom ( + overige arrangementskosten)

Artikel 1.
Omschrijving begrippen.
In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
HDK: Het Drents Kwartiertje, het bedrijf dat de Solex verhuurt.
Solex: het voertuig, onderwerp zijnde van de huurovereenkomst.
Huurder: de rechts- of natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Verhuurder: de rechts- of natuurlijke persoon die namens HDK de huurovereenkomst sluit.
Huurovereenkomst: het opgemaakte document dat door zowel huurder als verhuurder wordt ondertekend.
Schade: vermogensschade door verhuurder geleden, zowel direct als indirect, ten gevolge van:
a. beschadiging en schade aan onderdelen van de Solex niet veroorzaakt door normale slijtage.
b. vermissing van de Solex of van onderdelen daarvan. Kosten van vervanging
van de Solex worden ook hiertoe gerekend, alsmede de derving van huurinkomsten.
c. door de Solex aan personen en goederen toegebrachte schade, waarvoor de
verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van HDK aansprakelijk is.
d. beslaglegging op de Solex.

Artikel 2.
Reserveren.
Een reservering, bij voorkeur per e-mail, van een Solex heeft pas plaatsgevonden
als deze door Verhuurder aan Huurder per email is bevestigd met vermelding van het huurbedrag
en huurperiode, en Huurder daarna per email gemeld heeft met het genoemde
akkoord te gaan.

Artikel 3.
Annulering.
Aan het annuleren van een reservering zijn de volgende kosten verbonden:
Annulering tot en met 14 dagen voor reserveringsdatum: 50% van huurbedrag.
Annulering binnen 48 uur voor reserveringsdatum 100%
Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren als er sprake is van weersomstandigheden die schade zouden kunnen veroorzaken aan de Solex en de veiligheid van Huurder in het geding zou kunnen brengen. Annulering vindt plaats in overleg met Huurder.

Artikel 4.
Betaling en borg
1.De betaling dient vooraf per factuur of per pin/ contant op de dag zelf te geschieden.
2. Voor aanvang van de huurperiode wordt betaling verlangd van de waarborgsom. De waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd dan bekend is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet te boven gaat. In dat geval wordt het resterende deel van de waarborgsom geretourneerd.
3. De waarborgsom bedraagt € 100,- voor groepen tot en met 6 personen en € 250,- voor groepen met meer dan 6 personen.
4. Bij een vroegtijdige terugbezorging van de Solex blijft de volledige afgesproken huurprijs gelden.

Artikel 5.
Gebruik van de Solex.
1. Huurder gaat op zorgvuldige wijze met de Solex om en gebruikt deze overeenkomstig
zijn bestemming.
2. Huurder moet in bezit zijn van een brommercertificaat of een geldig rijbewijs, categorie B.
3. Huurder moet minimaal 16 jaar zijn.
4. Huurder moet zich houden aan de wettelijke bepalingen t.a.v. verkeersregels,
5. Het is de Huurder niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken tijdens de huurperiode.
6. Het is verboden om met de solex;
a. Trottoirbanden op en af te rijden,
b. Eén of meerder personen te vervoeren,
c. Tijdens het rijden met solexen tegen elkaar aan te botsen,
d. Met meer dan 2 solexen naast elkaar te rijden,
7. Huurder dient te allen tijde door zijn weggedrag te anticiperen op de medeweggebruikers,
rekening houdend met de bijzondere aard van de Solex.
8. Huurder is verplicht de Solex in oorspronkelijke staat, zoals bij aanvang van de
Huurovereenkomst is vastgesteld, bij Verhuurder terug te brengen.
9. Huurder is gehouden de Solex alleen te gebruiken op verharde wegen die voor
autoverkeer bestemd zijn.
10. Huurder dient bij vermissing of ontvreemding van de Solex onmiddellijk
Verhuurder hiervan in kennis te stellen en tevens aangifte te doen bij de
plaatselijke politie.
11. In geval van schade of defecten aan de Solex is het Huurder niet toegestaan
deze verder te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of defecten.
12. In geval van schade of defecten stelt Huurder onmiddellijk Verhuurder hiervan in
kennis en volgt zijn instructies op. Huurder is verplicht met het oog op de verzekering
van Verhuurder alle mogelijke bescheiden die betrekking hebben op de gebeurtenis,
w.o. een schade formulier, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder te overhandigen.
13. De Verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om de Solex bij het niet in acht nemen van bovenstaande voorwaarden weer in te nemen en de huurovereenkomst te ontbinden.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid Huurder voor Schade.
1. Huurder wordt verondersteld de Solex in onbeschadigde toestand te hebben gehuurd,
tenzij er een schaderapportage door Verhuurder aan Huurder heeft plaatsgevonden.
2. Schade toegebracht aan Solex of andere weggebruikers is bij schuld
of zich niet houden aan de verkeersregels slechts ten dele verzekerd.
De Solex is W.A verzekerd. U bent volledig aansprakelijk bij eigen schuld.
3. Huurder is aansprakelijk voor alle Schade Verhuurder overkomen ten gevolge van het
gebruik van de Solex tijdens de huurperiode, met een maximum zijnde het bedrag
van de waarborgsom, tenzij:
a. Schade is ontstaan door grove schuld en/of opzet van Huurder.
b. Schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met Artikel 7.
c. er sprake is van Schade veroorzaakt met of door de Solex, toegebracht aan derden,
waarvoor de, voor de Solex, afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt op grond van overtreding van bepalingen uit de
polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek bij Verhuurder worden
ingezien of worden verkregen.
d. Schade is ontstaan tijdens het rijden in colonne en geen veilige afstand is aangehouden.
e. Schade is ontstaan door vermissing van de Solex of door het verloren gaan
van de bij de Solex behorende losse onderdelen, autosleutels en kentekenbewijs.
4.Indien de Schade gevolg is van enig nadeel dat met de Solex is toegebracht,
wordt de omvang van de Schade op voorhand vastgesteld in overeenstemming
met het bedrag van de aan benadeelde verstrekte schadeloosstelling, vermeerderd
met de overige Schade van Verhuurder.
5. Schade aan Verhuurder door gederfde huurinkomsten tijdens herstel van schade
aan de Solex wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen dat de Solex
niet voor verhuur beschikbaar was, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

Artikel 7.
Aansprakelijkheid Verhuurder bij een technisch gebrek.
1. In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vervangend vervoer als
Verhuurder bij het afsluiten van de huurovereenkomst het gebrek kende of behoorde
te kennen, dit in redelijkheid mogelijk is; en geen kosten met zich meebrengt die in de
gegeven omstandigheden redelijker wijze niet van Verhuurder verlangd kunnen worden.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een technisch gebrek dat
geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud.
3. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien
hij deze bij het afsluiten van de Huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 8.
Opgelegde sancties en andere overheidmaatregelen.
1. Alle sancties en gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid en verband
houdend met het gebruik van de Solex zijn voor rekening van Huurder, tenzij e.e.a.
verband houdt met een bij de aanvang van de huur reeds aanwezig technisch gebrek.

Artikel 9.
Beslaglegging op de Solex.
In geval van beslaglegging op de Solex, hetzij strafrechtelijk of civielrechtelijk,
blijft Huurder gehouden alle verplichtingen van de Huurovereenkomst na te komen tot het
moment dat de Solex weer vrij van beslag in het bezit van Verhuurder is.
Huurder is verplicht Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag
voortkomende geleden schade en kosten.